# Litoměřická neurologická ambulance

VNITŘNÍ ŘÁD ŘÍZENÍ

PŘEHLED

Provozní řád ordinace

1. Plánovaná vyšetření: Ordinace pracuje v režimu každodenního objednávání. Objednání je možné v ordinačních hodinách telefonicky na číslech: 731 464 223, 416 797 348 , na e-mailové adrese info@litnea.cz, na webových stránkách www.litnea.cz či osobně. Vyšetření mimo ordinační hodiny (obvykle v přednostním termínu) je nutné vždy předem telefonicky dohodnout a je zpoplatněno dle ceníku. Objednaný termín je závazný a je nutné se dostavit včas – alespoň 10 minut před plánovaným vyšetřením. Čas vyšetření se snažíme dodržet, není to ale vždy možné (neplánovaný akutní pacient apod.) Aktuální pořadí pacientů na vyšetření vždy určuje lékař.

2. Pokud se pacient nemůže dostavit k plánovanému vyšetření, je povinen se co nejdříve omluvit (písemně, telefonicky či osobně) ! Zdravotnické zařízení si u pacientů, kteří se bez omluvy nedostaví na plánovaná (zejména časově náročná) vyšetření nárokuje:
a. další objednání pouze osobní návštěvou
b. nedostaví-li se pacient opakovaně, vyřazení z péče

3. Neplánovaná vyšetření: k neplánovanému vyšetření jsou pacienti přijati nejlépe po předchozí telefonické dohodě. Akutně jsou ošetřeni všichni pacienti s vážným ohrožením zdraví nebo života. Lékař má právo neplánovaného pacienta při plném vytížení ambulance po předběžném zhodnocení stavu odmítnout a zajistit jeho objednání v řádném termínu. Akutně jsou ošetřeni pacienti s žádankou o akutní (statim) vyšetření od svého praktického lékaře

4. Objednání receptu: Vypsání receptu je možné předem dohodnout na stejných číslech a adresách jako objednávání. Recept pro Vás bude připravený do 24h od přijetí požadavku a bude připraven k vyzvednutí u sestry v ordinační době. Tato služba se vztahuje pouze na léky, které byly ordinovány naší ambulancí a užívaných dlouhodobě v rámci léčby stabilizovaného onemocnění. Podmínkou je dodržování pravidelných kontrol stanovených lékařem. Recepty na jiné léky touto formou nelze vystavit. 

5. Informace o výsledcích: Všechny výsledky prochází kontrolou lékaře. Je-li zapotřebí reagovat na nějaký výsledek (pozvání na kontrolu apod.), lékař Vám zašle SMS či Vás v nutných případech přímo telefonicky kontaktuje. Ostatní výsledky jsou dostupné osobně na vyžádání v recepci v kopii. Je nutné oznamovat změnu zdravotní pojišťovny, telefonního čísla a e-mailového kontaktu!

6. Odmítnout pacienta k přijetí do trvalé péče může provést výhradně lékař, a to tehdy, pokud by přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení. Toto odmítnutí se zdůvodní písemně do zdravotní dokumentace a vydá pacientovi

7. Zdravotní zařízení může ukončit péči o pacienta v případě, že:
• pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů (např. opakovaně se nedostaví na rezervovaný termín vyšetření, či jiným způsobem porušuje vnitřní řád)
• neposkytuje součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb (např. nedodržuje dohodnutý diagnostický či léčebný postup apod.)
• dle přesvědčení lékaře nedošlo k potřebnému vytvoření důvěry mezi ním a pacientem (v souladu se stavovským předpisem č. 10 etického kodexu České lékařské komory)
Vyřazení se zdůvodní písemně do zdravotní dokumentace a vydá pacientovi

Povinnosti pacienta
Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:
a) Dodržovat vzájemně dohodnutý individuální léčebný a diagnostický postup.
b) Řídit se vnitřním řádem poskytovatele.
c) Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek a o dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
d) Nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky
e) Je povinen chovat se dle zásad občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu k ostatním pacientům a zdravotnickým pracovníkům. Je povinen respektovat pokyny zdravotnických pracovníků. Výše uvedené povinnosti se vztahují i na zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, nebo jiné doprovázející osoby. Nerespektování zásad občanského soužití a dobrých mravů je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
f) Pacient v pravidelné péči je povinen oznámit změnu telefonního či e-mailového kontaktu, zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího lékaře a změnu bydliště

Práva pacienta
Při poskytování zdravotních služeb má pacient právo:
a) na důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí
b) srozumitelný způsob informací o svém zdravotním stavu
c) klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu
e) být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení (dále jen „Vnitřní řád“),
f) pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům, nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům má právo na přítomnost zákonného zástupce nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient svěřen na základě rozhodnutí soudu
g) být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
h) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho souhlasem. Pacient má právo vzdát se poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a také může určit osobu, které mají být tyto informace sděleny.

Dle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. jsou pacienti povinni se řídit Vnitřním řádem zdravotnického zařízení. Hrubé porušení či nesouhlas s Vnitřním řádem je důvodem k odmítnutí pacienta (s výjimkou neodkladné akutní péče) či vyřazení pacienta z evidence.

Litoměřice 14.12. 2017
MUDr. Jiří Ceé, vedoucí lékař a jednatel Litnea s.r.o.

Napište nám

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[wpforms id=“1135″ title=“false“]

Ordinační hodiny

Po | 8.00 – 11.30 |13:00 – 17:00
Út | 8.00 – 11.30 | 13.00 – 15.30
St | 7.00 – 12.30
Čt | 7.00 – 11.30 |13.00 – 15.30
Pá | 8.00 – 12.00